SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍHO SDĚLENÍ

Souhlasím, aby mi společnost Zdraví je bohatství s.r.o., IČO: 03649466, se sídlem Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín, zápis v OR, sp.zn.: C 60797 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Prodávající“), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména sdělení týkající se nabídky zboží Prodávajícího. 

Za účelem zasílání obchodních sdělení uděluji „Prodávajícímu" v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně e-mailové adresy. Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba.
  
Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zasílám obchodních sdělení a/nebo se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky „Prodávajícího“, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu „Prodávajícího“, e-mail: info@zelenyeshop.cz, nebo zasláním na adresu „Prodávajícího“: Zdraví je bohatství s.r.o., Čapkova 13/12, 737 01, Český Těšín. 
Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že mám právo: 

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; 
 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; 
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo; 
 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; 
 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů; 
 • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup; 
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo; 
 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.  

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat: 

 • na adrese:  Zdraví je bohatství s.r.o., Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín
 • e-mail:         info@zelenyeshop.cz 
 • telefon:        +420 725 637 010